ساعت شیشه ای

قالب یک ساعت شیشه ای است که برای ارائه هایی باموضوعیت زمان مناسب می باشد.

بسته فارسی نویس ارائه شده برای این قالب را می توانید از اینجا تهیه کنید.
بسته فارسی ساز حاوی متنون فارسی مثالی است که شما محتوای ارائه پرزی خود را در آن قرار می دهید .
فونت های استتفاده شده در این قالب نیز همرا بسته فارسی ساز برای شما ارسال خواهد شد.

رایگان – خرید